ADMAGAZIN | Metal Inspirations 2014…

Metal Inspirations 2014…

0 Autor: - 03/10/2014 - Interior

6. 11. 2014 – 6. 1. 2015, Múzeum dopravy, Bratislava… Metal Inspirations je názov medzinárodného workshopu, ktorý sa v lete tohto roku uskutočnil v Košiciach už po dvanásty raz. Viac o podujatí, kde pod rukami účastníkov vznikajú čarovné artefakty z kovu, prezrádza doc. Jaroslav Jarema, CSc. (na snímke s ním Fred Birse, GCU Glasgow), garant a duša projektu Metal Inspirations v rozhovore s Ľubicou Fábri.

1-MI2014 Birse + Jarema

Aké sú hlavné ciele projektu Metal Inspirations?

Hlavným poslaním workshopov Metal Inspirations bolo vždy pomôcť stimulovať aktivity umenia a dizajnu v tradičnom aj netradičnom použití hutníckeho materiálu, vyrábaného v U. S. Steel Košice. Umelecké diela, vytvorené účastníkmi, mali byť nielen odrazom ich estetického cítenia a myslenia, ale aj vyjadrením konkrétnych predmetovo – objektových vzťahov a súvislostí ľudí, výrobkov a prostredia vo väzbe na zadané témy workshopov. Témami jednotlivých workshopov sme reagovali na významné spoločenské momenty ako napríklad podpora bezpečného a zdravého pracovného prostredia či podpora kandidatúry Košíc na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Inšpirujúce boli aj témy „Dávame svet do pohybu“, alebo „Košice – inovatívne mesto“. Našimi témami sme sa usilovali aj o pripomenutie si významných jubileí akým bolo napríklad 15. výročie založenia Fakulty umení v Košiciach.

2-Konrad Kordas - ASP Krakow

Konrad Kordas – ASP Krakow

Prečo je osobná skúsenosť s materiálom pre adeptov dizajnu dôležitá?

Tvorivá činnosť produktového, ale hlavne priemyselného dizajnéra je mimoriadne náročná profesia. Popri výtvarnom talente pre umelecké stvárnenie dizajnérskeho diela je pre túto profesiu mimoriadne dôležité aj zvládnutie širokej palety poznatkov z oblasti prírodných, technických a spoločenských vied. Môžem na ilustráciu spomenúť aspoň niektoré z nich ako ergonómiu, výrobné technológie či konštrukčné materiály v širokej škále od klasických po najmodernejšie. Smer štúdia dizajnu sa však nezaobíde bez získavania praktických skúsenosti pri stavbe reálnych modelov v hmote a overovania materiálových a technologických možnosti na výrobu budúcich výrobkov. Študenti dizajnu by si mali nápady a ideové riešenia výrobkov, ktoré si dnes vytvárajú ako virtuálne počítačové 3D modely a vizualizácie, overovať aj v reálnych modeloch. Na reálnom modeli si môžu svoj návrh odskúšať, napr. na model stoličky si môžu sadnúť a následne odstrániť chyby, ktoré si na virtuálnom modeli nevšimli. Tu vidím isté zaostávanie katedier dizajnu na Slovensku vo vybavovaní modelárskych dielní a laboratórií. Ale po skúsenostiach z workshopov viem, že ideálne to nemajú ani naši partneri v zahraničí.

3 - Heidi Rappsilber -HS Wismar

Heidi Rappsilber -HS Wismar

Workshopy Metal Inspirations poskytli účastníkom reálnu možnosť vyhotoviť prototypy dizajnérskych návrhov a realizovať nápady v kove veľmi rýchlo. Z tohto pohľadu účastníci workshopov osobitne ocenili získanie praktických technologických a materiálových skúseností pri spracovaní kovového materiálu. Veľa sa naučili od majstrov odbornej výchovy Strednej odbornej školy Košice –Šaca, s ktorými denne spolupracovali na výrobe svojich diel. Vďaka trpezlivosti a mimoriadnej ochote majstrov pomôcť nájsť čo najvhodnejšie technologické postupy a konštrukčné riešenia, sa mnohé vytvorené diela stali dobrým príkladom tímovej práce, bez ktorej realizácia technicky náročného dizajnérskeho či výtvarného diela, je možná len ťažko.

4-Magdalena Schlosserová - VUT Brno

Magdalena Schlosserová – VUT Brno

V čom spočíva prínos medzinárodného rozmeru workshopu?

Významným cieľom workshopov Metal Inspirations bolo priblížiť našim partnerom z európskych univerzít prostredie regiónu východného Slovenska, v ktorom pôsobí Fakulta umení TU v Košiciach. Je pre nás dôležité vzbudiť záujem o našu fakultu v zahraničí a následne zvýšiť mobilitu študentov v rámci programu Erasmus. Dôkazom plnenia tohto cieľa je skutočnosť, že v súčasnosti Fakulta umení patrí medzi lídrov na TU KE v počte vysielaných a prijímaných študentov v programe mobility Erasmus. Workshopy Metal Inspirations si získali mimoriadne priaznivý ohlas na našich partnerských univerzitách na Slovensku aj v zahraničí. Svedčia o tom ich stanoviská v dvojjazyčnej publikácii o workshopoch, ktorá v tomto čase vychádza. Významnú zásluhu na úspechu workshopov majú aj majstri odborného výcviku SOŠ Košice-Šaca, ktorí sa bezprostredne podieľali na realizácií dizajnérskych návrhov účastníkov workshopu v kove. Počas workshopov v Košiciach sme bez väčších problémov prekonávali jazykové bariéry. Vďaka výbornej spolupráci všetkých zúčastnených strán sa vytváralo v dielenských priestoroch školy invenčné, vysoko odborné a bezpečné zázemie na realizáciu umeleckých vízií študentov a ich pedagógov. V rámci pracovných i neformálnych stretnutí medzi účastníkmi workshopov a majstrami SOŠ, ako aj pri organizovaných kultúrno-poznávacích zájazdov v regióne východného Slovenska, dochádzalo ku vzájomnému spoznávaniu kultúrnej rozmanitosti účastníkov z rôznych končín Európy. Vytvárali sa medzinárodné priateľstvá a upevňovali sa profesionálne vzťahy. Z tohto pohľadu považujem konanie dvanástich ročníkov Metal Inspirations za náš významný prínos k rozvoju medzinárodnej spolupráce univerzít v Európe, ako aj k rozvoju spolupráce univerzít s priemyselnou praxou.

5-Pawel Orlowski - ASP Krakow

Pawel Orlowski – ASP Krakow

6-Peter Lehocký - FA STU Bratislava

Peter Lehocký – FA STU Bratislava

Ako môžu účastníci využiť získané skúsenosti vo svojej ďalšej profesionálnej dráhe?

Ako som už skôr uviedol, pre každého produktového a priemyselného dizajnéra sú praktické skúsenosti z práce s materiálom neoceniteľné. Ak túto možnosť štúdium na univerzite z objektívnych dôvodov dostatočne neposkytuje, potom účasť študentov na workshopoch je pre ich budúcu profesionálnu prax veľmi dôležitá. Okrem praktických skúsenosti z tvorivej práce s kovovým materiálom sa tu študenti obohatili aj o ďalší dôležitý rozmer ich profesie – schopnosť komunikovať s realizátorom svoje idey. Navyše, účastníci zo zahraničia, napr. zo Škótska, či Nemecka, to mali ešte zložitejšie, vzhľadom na určité jazykové bariéry pri práci s majstrami. V neposlednom rade by som spomenul význam zvyšovania sebadôvery študentov pri tvorbe a prezentácii vytvorených diel na vernisážach výstav Metal Inspirations, za účasti významných hostí a médií, ktorými pravidelne vyvrcholia naše workshopy. Všetka námaha, ktorú vynaložia účastníci v dielňach, býva korunovaná pocitom uspokojenia z dobre vykonanej práce, keď sa dostaví zaslúžené ocenenie verejnosťou. Myslím si, že tento model – od nápadu dizajnéra cez realizáciu vo výrobe po prezentáciu a obhajobu na verejnosti – je štandardný. Ak to študent úspešne zvládne už na škole, tak ho realita v praxi nezaskočí. V tomto zmysle je skúsenosť účastníkov workshopov veľmi dôležitá a pomáha univerzitám lepšie pripravovať absolventov na ich profesionálnu dráhu. Potvrdil mi to aj môj priateľ a kolega Fred Birse z GCU Glasgow, absolvent prestížnej Royal College of Art v Londýne, keď mi do našej pripravovanej knihy o Metal Inspirations napísal, citujem: „Niektorí z týchto študentov – účastníkov workshopov v Košiciach – ak sa budú ďalej odborne rozvíjať, zaistia si pracovné miesta vo vrcholových dizajnérskych štúdiách v Európe.“

7-David Hutira - FU TU v Košiciach

David Hutira – FU TU v Košiciach

Čím bol aktuálny ročník výnimočný? Ktoré z prác považujete za mimoriadne?

Rok 2014 je pre nás na Slovensku, ale aj v ďalších deviatich krajinách strednej a východnej Európy významný tým, že si spoločne pripomíname 10. výročie vstupu do Európskej únie. Z tohto dôvodu sme zvolili ako tému aktuálneho workshopu „Ja, Európan“, ktorá mala inšpirovať účastníkov z rôznych kútov Európy k vytvoreniu výtvarných a dizajnérskych diel symbolizujúcich motto EÚ „Zjednotení v rozmanitosti”. Myslím si, že tento zámer sa nám podaril, o čom sa môžu presvedčiť návštevníci našich výstav Metal Inspirations v priestoroch STM Košiciach, v Bratislave na veľtrhu MODDOM na výstavisku Incheba Expo a v bratislavskom Múzeu dopravy do konca novembra 2014. Pre mňa bol 12. ročník bohatší tým, že po desiatich rokoch do Košíc opäť zavítali aj študenti z ASP Krakov. Ich pedagóg, Dr. Pawel Orłovski sa workshopu v Košiciach zúčastnil prvýkrát v roku 2003 a jeho tohoročný návrat bol autorsky mimoriadne úspešný. V Krakove si v počítači namodeloval plastiku postavy v životnej veľkosti, ktorú nazval „Európa“. Aby sa socha dala vyhotoviť z plechu, musel jej tvar postupne optimalizovať – zjednodušiť tak, aby sa dala vyskladať z čo najmenšieho počtu rovinných plôch. Zastavil sa pri čísle 64 plôch, ktoré ešte tvarovo vystihujú charakter postavy. Modrá „plechová“ plastika sa stala dominantou našich výstav a pán George F. Babcoke, prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá je hlavným partnerom pri organizovaní workshopov, už má pre túto sochu miesto v budove podnikového riaditeľstva. Aj v tomto roku ma potešili práce kolegyne Heidi Rappsilber z TH Wismar – „Zjednotení v rozmanitostí“ a „Zrkadlá“. Zaujali ma práce študentiek z VUT Brno Jany Raškovej „Na jednej lodi“ a Magdalény Schlosserovej „ Butterfly effect“. Ani v tomto roku ma nesklamali, ba naopak – veľmi ma potešili – študenti z našej Katedry dizajnu FU. Konkrétne napríklad Mária Bujňáková s „Veternými stoličkami“ a David Hutira s dizajnérskou štúdiou kovových konferenčných stolíkov, na ktorých si na workshope odskúšal tvarové a konštrukčné možnosti pre svoju budúcu diplomovú prácu.

8 - Pawel Gorecki - ASP Krakow

Pawel Gorecki – ASP Krakow

Záverom by som rád sumarizoval: dvanástich ročníkov medzinárodných workshopov Metal Inspirations sa zúčastnilo 235 študentov a pedagógov dizajnu zo siedmych univerzít, ktoré pôsobia v šiestich krajinách EÚ. Všetci spolu v Košiciach vytvorili z kovu vyše 550 umeleckých diel. Časť vytvorených diel z workshopu bol už vydražená a získané finančné prostriedky boli využité na humanitárne účely. Významným prínosom pre mňa a obohatením môjho života je, že vďaka dvanástim workshopom Metal Inspirations som sa mohol bližšie spoznať a spolupracovať s vynikajúcimi ľuďmi z Európy. Prežiť s nimi množstvo krásnych a jedinečných chvíľ v prostredí mesta i regiónu Košíc a vytvoriť im vhodné podmienky na tvorivú a bezpečnú prácu s kovom spolu s mojimi partnermi, predovšetkým s Dr. Františkom Helfenom, ArtD., zo spoločnosti U. S. Steel Košice a s Bc. Janom Eibenom z SOŠ Košice.

9 - Frederick Birse - GCU Glasgow

Frederick Birse – GCU Glasgow

Ďakujeme za rozhovor a želáme Metal Inspirations veľa ďalších úspechov!

  • Foto: archív Metal Inspirations 2014

PARTNERI:

totop